องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  รายงานการสำรวจสภาพปัญหาและแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนตำบลเมืองเตา ประจำปี พ.ศ. 2562
       รายงานการสำรวจสภาพปัญหาและแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนตำบลเมืองเตา ประจำปี พ.ศ. 2562
 
  รายงานการสำรวจสภาพปัญหาและแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนต...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดกิจกรรมคัดแยกขยะก่...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประกอบด้วยผู้บริหาร...
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเม...
  การประชุมประชาคมระดับตำบล
  โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประ...
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแ...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้