องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]142
2 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 28 เม.ย. 2560 ]152
3 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ธ.ค. 2559 ]120
4 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 23 พ.ย. 2559 ]135
5 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [ 22 ต.ค. 2559 ]178
6 ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]156
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]131
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า [ 21 ก.ค. 2558 ]138
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]155
10 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]129
 
หน้า 1|2