วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายเตือนควบคุมน้ำหนักรถ ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 21 ตันผ่าน ขนาด 0.80x1.20 เมตร จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่กักตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
วัสดุสำนักงานตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมประชาคมระดับตำบลและประชุมคณะกรรมการพัฒนา่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นคอนกรีตฐานเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง