วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๖,๑๓,๒๑ และหมู่ที่ ๒๖ จำนวน ๖ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องสูบน้ำ จากลำพลับพลามาแหล่งกักเก็บน้ำดิบหนองดอนป่าตาล เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคในชุมชนบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 6,26 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด งบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,14,18 จำนวน 3 โครงการ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,650.-บาท เป็นเงิน 7,300.-บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ หน่วยงานเจ้าของงประมาณกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติติยราชนารี หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องสูบน้ำ จากหนองบึงแล้งมาแหล่งกักเก็บน้ำดิบหนองบึงมน เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคในชุมชนบ้านเมืองเตา ๘ หมู่บ้าน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณงบกลาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อพัสดุจำนวน ๑๕ รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการสาธิตและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๓ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 11 เครื่อง จำนวน 6 รายการตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค 61 ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 237 ข้อ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเครื่องพ่นละอองฝอยแบบแบตเตอรี่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดในพื้นที่ตำบลเมืองเตา ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1727 ลว.21 มี.ค 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง