วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๑๑๐ เล่ม หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ กล่อง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสวัสดิการสังคมฯ รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ หน่วยงานเจ้าของงบประมณกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๕ กล่อง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองคลัง รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ หน่วยงานเจ้าของงบประมณกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง