วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างเครื่องดื่มโครงการประชุมเตรีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการเตรีมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และ อาหารว่างเครื่องดื่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บของเสียอันตรายชุมชน ทั้ง 26 หมู่บ้าน พร้อมนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและจำกัดของเสียอันตรายชุมชน หน่่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง