วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 100 เล่ม หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 1.1 ให้บริการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ฯลฯ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 12 เดือนๆ ละ 7,500 บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 (รายนายจรูญ อาษากิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ช่วงพักเที่ยง 1 มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ช่วงเช้า 1 มื้อ เพื่อรับรองการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 6.00 ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากหนองส้มโฮงถึงนางมี ศรีชาดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 15ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนางสำราญ อำมาตย์เสนา ถึงนายประเสริฐ ไชยสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 200 ข้อ 55 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 216 ข้อ 15 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 225 ข้อ 60 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในกองสวัสดิการสังคม ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 226 ข้อ 66 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เพื่อไว้สำหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 217 ข้อ 17 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง