องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ม.ค. 2565 ]79
2 นโนบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต. เมืองเตา [ 27 ม.ค. 2565 ]82
3 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 27 ม.ค. 2565 ]85
4 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 27 ม.ค. 2565 ]78
5 นโยบายการกกำกับบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 27 ม.ค. 2565 ]83
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 27 ม.ค. 2565 ]78
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภา [ 27 ม.ค. 2565 ]77
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 27 ม.ค. 2565 ]75
9 คู่มือปฏิบัติตามภารกิจหลัก อบต.เมืองเตา [ 21 ม.ค. 2565 ]94
10 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Polity” งดให้-งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]76
11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]79
12 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]77
13 ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ อบต.เมืองเตา [ 1 มี.ค. 2564 ]147
14 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลตามมาตรา 35 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 1 มี.ค. 2564 ]78
15 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]123
16 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]136
17 ประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 1 ต.ค. 2563 ]46
18 อำนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]161
19 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 1 ต.ค. 2562 ]164
20 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]148
 
หน้า 1|2