องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 5 ต.ค. 2565 ]64
2 ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 27 ม.ค. 2565 ]156
3 นโนบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต. เมืองเตา [ 27 ม.ค. 2565 ]147
4 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 27 ม.ค. 2565 ]151
5 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 27 ม.ค. 2565 ]151
6 นโยบายการกกำกับบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 27 ม.ค. 2565 ]153
7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ [ 27 ม.ค. 2565 ]153
8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภา [ 27 ม.ค. 2565 ]150
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 27 ม.ค. 2565 ]149
10 คู่มือปฏิบัติตามภารกิจหลัก อบต.เมืองเตา [ 21 ม.ค. 2565 ]206
11 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Polity” งดให้-งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]137
12 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 18 ม.ค. 2565 ]44
13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]155
14 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]152
15 ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ อบต.เมืองเตา [ 1 มี.ค. 2564 ]221
16 ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลตามมาตรา 35 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 1 มี.ค. 2564 ]142
17 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]195
18 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]204
19 ประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 1 ต.ค. 2563 ]113
20 อำนาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]240
 
หน้า 1|2