องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 1 ก.พ. 2565 ]78
2 สายงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล [ 18 ม.ค. 2565 ]72
3 รวบรวมเอกสารการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม [ 7 ม.ค. 2565 ]71
4 เอกสารขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม 2 [ 7 ม.ค. 2565 ]70
5 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]71
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]72
7 ตารางการเที่ยบระดับความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]82
8 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก [ 1 ต.ค. 2564 ]72
9 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) [ 1 ต.ค. 2564 ]70
10 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครุบุคลากรทางการศึกษาองค์กรบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2564 ]72
11 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 1 ต.ค. 2564 ]70
12 การประเมินเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลรดับชำนาญการ [ 1 ต.ค. 2564 ]83
13 ผลงานเสนอประเมินเพื่อพิจารณาการเลื่อนระดับชำนาญการ ผลงานที่ 1 [ 1 ต.ค. 2564 ]73
14 ผลงานเสนอประเมินเพื่อพิจารณาการเลื่อนระดับชำนาญการ ผลงานที่ 2 [ 1 ต.ค. 2564 ]70
15 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]68
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]80
17 หลักเกณฑ์การเลือนระดับและแต่งตั้งในห้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ัน [ 1 ก.ย. 2564 ]72
18 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก [ 1 ธ.ค. 2563 ]71
19 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 1 ต.ค. 2563 ]73
20 ตารางการเที่ยบระดับความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]72
 
หน้า 1|2