องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 1 ก.พ. 2565 ]116
2 สายงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล [ 18 ม.ค. 2565 ]108
3 รวบรวมเอกสารการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม [ 7 ม.ค. 2565 ]108
4 เอกสารขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม 2 [ 7 ม.ค. 2565 ]105
5 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]106
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]108
7 ตารางการเที่ยบระดับความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]146
8 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก [ 1 ต.ค. 2564 ]107
9 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) [ 1 ต.ค. 2564 ]104
10 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครุบุคลากรทางการศึกษาองค์กรบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2564 ]106
11 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 1 ต.ค. 2564 ]104
12 การประเมินเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลรดับชำนาญการ [ 1 ต.ค. 2564 ]147
13 ผลงานเสนอประเมินเพื่อพิจารณาการเลื่อนระดับชำนาญการ ผลงานที่ 1 [ 1 ต.ค. 2564 ]110
14 ผลงานเสนอประเมินเพื่อพิจารณาการเลื่อนระดับชำนาญการ ผลงานที่ 2 [ 1 ต.ค. 2564 ]104
15 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]102
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]147
17 หลักเกณฑ์การเลือนระดับและแต่งตั้งในห้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ัน [ 1 ก.ย. 2564 ]111
18 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก [ 1 ธ.ค. 2563 ]106
19 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น [ 1 ต.ค. 2563 ]110
20 ตารางการเที่ยบระดับความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]105
 
หน้า 1|2