องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 ก.พ. 2566 ]48
2 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา [ 1 ก.พ. 2565 ]164
3 สายงานตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล [ 18 ม.ค. 2565 ]147
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร [ 18 ม.ค. 2565 ]56
5 รวบรวมเอกสารการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม [ 7 ม.ค. 2565 ]157
6 เอกสารขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม 2 [ 7 ม.ค. 2565 ]147
7 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]150
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]147
9 ตารางการเที่ยบระดับความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]198
10 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก [ 1 ต.ค. 2564 ]147
11 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) [ 1 ต.ค. 2564 ]151
12 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครุบุคลากรทางการศึกษาองค์กรบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2564 ]148
13 การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 1 ต.ค. 2564 ]147
14 การประเมินเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลรดับชำนาญการ [ 1 ต.ค. 2564 ]193
15 ผลงานเสนอประเมินเพื่อพิจารณาการเลื่อนระดับชำนาญการ ผลงานที่ 1 [ 1 ต.ค. 2564 ]148
16 ผลงานเสนอประเมินเพื่อพิจารณาการเลื่อนระดับชำนาญการ ผลงานที่ 2 [ 1 ต.ค. 2564 ]146
17 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]144
18 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]192
19 หลักเกณฑ์การเลือนระดับและแต่งตั้งในห้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้ัน [ 1 ก.ย. 2564 ]162
20 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก [ 1 ธ.ค. 2563 ]150
 
หน้า 1|2