องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปี พ.ศ.2564-2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]63
2 การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]38
3 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Polity” งดให้-งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ม.ค. 2565 ]148
4 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]143
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 5 พ.ย. 2564 ]137
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]146
7 การดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันและเทิดทูนวันสำคัญของชาติ [ 16 ก.ย. 2564 ]140
8 การดำเนินการโครงการปกป้องสถาบันและเทิดทูนวันสำคัญของชาติ [ 16 ก.ย. 2564 ]152
9 การดำเนินการโครงการต่อต้านการทุจจริตคอรับชั่น [ 16 ก.ย. 2564 ]138
10 การดำเนินการโครงการต่อต้านการทุจจริตคอรับชั่น [ 16 ก.ย. 2564 ]140
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดทำการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ประจำปี พ.ศ.2564 [ 14 ธ.ค. 2563 ]212
12 ประมวลภาพการประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]224
13 คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]216
14 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]228
15 แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]210
16 ตารางเปรียบเทียบเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]208