องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ 4 ............................................ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ 4 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.60 เมตร (ตามแบบของทางราชการ) พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐานจำนวน 1 ป้าย ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ราคากลางของงานโครงการในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคา ดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน บริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 125,000.- บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ - ระหว่างเวลา - ถึง เวลา - น. ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเตา ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-992247 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 (ลงชื่อ) ... ………………………....... (นายจักรวาฬ เหลาไชย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

    เอกสารประกอบ

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโคกสาย หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเตา