องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]77
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 2563 ]71
3 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [ 30 ต.ค. 2562 ]70
4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 1 ต.ค. 2562 ]81
5 การจัดจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา [ 1 ต.ค. 2562 ]82
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน [ 1 ต.ค. 2562 ]74
7 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]78
8 พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]77
9 หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]79
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 30 ต.ค. 2560 ]72
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2560 ]69
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 1 ต.ค. 2560 ]67
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2560 ]52
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 1 ต.ค. 2559 ]51