องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานการประชุม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]232
2 บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ 1 /2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]180
3 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ 1 /2565 เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณายกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]170
4 บันทึกรายงานการประชุม การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 และ2/2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]166
5 รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และ เพื [ 8 ก.ค. 2564 ]182
6 ประมวลภาพการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ,การประชุมสภา อบต.เมืองเตา,ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]238
7 ประมวลภาพการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ,การประชุมสภา อบต.เมืองเตา,ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]190
8 ประมวลภาพการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ,การประชุมสภา อบต.เมืองเตา,ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]243