องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเกิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 20 เม.ย. 2566 ]22
2 รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 ในวันที่ 12 มกราคม 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]35
3 สรุปรายงานการประชุม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]323
4 บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ 1 /2565 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]231
5 บันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ 1 /2565 เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพิจารณายกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]211
6 บันทึกรายงานการประชุม การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 และ2/2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]200
7 รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และ เพื [ 8 ก.ค. 2564 ]223
8 ประมวลภาพการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ,การประชุมสภา อบต.เมืองเตา,ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]268
9 ประมวลภาพการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ,การประชุมสภา อบต.เมืองเตา,ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]232
10 ประมวลภาพการประชุม คณะกรรมการติดตามฯ ,การประชุมสภา อบต.เมืองเตา,ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]278