องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

          การคมนาคมของตำบลเมืองเตา  มีการคมนาคมประเภททางบกโดยมีเส้นทางที่สำคัญ 3 สาย คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 (พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย) ตัดผ่านด้านตะวันตกแนวเหนือ-ตะวันตกถนน รพช. หมายเลข 11011  (บ้านโนนจาน-บ้านเมืองเตา) ตัดผ่านตอนกลางของตำบลแนวเหนือ-ใต้  ถนนลูกรังสายบ้านเมืองเตา บ้านทัพป่าจิก  ตัดผ่านตอนเหนือด้านตะวันตกของตำบลแนวเหนือ-ตะวันตก

 การโทรคมนาคม

          -     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง

-    โทรศัพท์สาธารณะ     4   แห่ง

-          หอกระจายข่าว  26 แห่ง

การไฟฟ้า  การประปา

ตำบลเมืองเตา มีไฟฟ้าเข้าถึงบริการภายในตำบลโดยวัดจากจำนวนหลังคาเรือนทั้งตำบล พบว่ามีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 99.13  อีกประมาณ 0.87  เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนการประปาทุกหมู่บ้านในตำบลเมืองเตา จะมีน้ำประปาใช้ทุกหลังคาเรือน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-     ลำห้วย             3     สาย

-     บึง และอื่น ๆ   16      แห่ง 

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-   บ่อน้ำตื้น       50        แห่ง

-   บ่อโยก          25        แห่ง

-   ฝาย               3         แห่ง