องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

การศึกษา

- โรงเรียน                                  5          แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์                         2          แห่ง

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด   14    แห่ง

การสาธารณสุข

-     สถานีอนามัยประจำตำบล  2    แห่ง

-          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100  %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-            ป้อมยามตำรวจ  1  แห่ง  และทุกหมู่บ้านจะมีการจัดตั้งเวรยาม มีตำรวจอาสาหมู่บ้านละ 2  คน  รวม  52  คน  สมาชิก อปพร.  หมู่บ้านละ 10 คน  รวม  260  คน