องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง

                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบล ของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม ห่างจาก  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย    ประมาณ  20   กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ  ดังนี้

       ทิศเหนือ            มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลสระบัว  อำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

       ทิศตะวันออก      มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

       ทิศใต้                มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

       ทิศตะวันตก        มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลหนองบัวแก้ว  ตำบลราษฎร์เจริญ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

เนื้อที่รวมโดยประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มีเนื้อที่โดยประมาณ  76  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  47,500 ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มคล้ายกระทะ ซึ่งจะลาดเอียงจากทางทิศตะวันออก  โดยมีลำห้วยหว้า และลำน้ำเตา ไหลผ่าน ซึ่งโดยปกติมีน้ำขังในลำห้วยตลอดปี

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารสวนตำบลเมืองเตา  มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ  26  หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน  

จำนวนประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น   7,989   คน  แยกเป็น

      ชาย       3,939    คน

      หญิง     4,050    คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย    105.12  คน  /  ตร. กม.

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง  อายุ 18 ปี ขึ้นไป  รวม  5,766  คน