องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

“ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิชั้นนำ แหล่งน้ำมากมีปลาดีปลาชุม กลุ่มอาชีพหลากหลาย มากมายแหล่งเรียนรู้ สังคมน่าอยู่ ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” พันธกิจที่ 1 จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมที่สอดคล้องตามความ ต้องการของประชาชน พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และกองสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้ ประชาชน พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมแบบประชาชนมี ส่วนร่วม พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน ท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้ยั่งยืน พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น