องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

 

 
  นายกอบเดช   มะโนรัตน์  
 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
   

นายธนบดี บุญประดิษฐ์  
  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ