องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
  -ว่าง-
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
  นางสาวณัฐชยา ดาราวรรณ์  
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
081-7506570
 
     
   จ่าสิบเอกหญิงอรอุมา ผดาวัน  
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
097-3382296