องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
  นางสาวปาริชาติ พรูนะพรม  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
063-8796466
 
   
  นางสาวณัฐชยา ดาราวรรณ์  
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
081-7506570
 
     
   จ่าสิบเอกหญิงอรอุมา ผดาวัน  
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
097-3382296