องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
 
  -ว่าง-
 
   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   
  นางสาวณัฐชยา ดาราวรรณ์  
  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
     
   จ่าสิบเอกหญิงอรอุมา ผดาวัน  
   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน