องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

   

 
   นางสาวสุตาภัทร  พลหาวงษ์  
   ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม  
   

 
   นายพสิษฐ์ พรมโคตร  
   นักพัฒาชุมชนชำนาญการ  
   
  นางสาวปาณิสรา  ทองสาร
 
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน