องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองการศึกษา


นางวิภาภรณ์  แสงน้ำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวแสงมณี  น้อยบาท
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางอรญา บัตรวิเศษ
นางปิ่นแก้ว พลศรีพิมพ์
นางพิมลตรา ลาพรหมมา
ครู คศ 1
ครู คศ 2
ครู คศ 1นางเปรมจิต งามลม
นางศศิวิมณ เหลาไชย
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา
ครู คศ 1
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตานางพัชรภรณ์ พลศรีพิมพ์
นางสุดถนอม ต่ายมา
นางพัชรี ชัยณรงค์
ครูผู้ช่่วย
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองฮี
ครูนางดวงกมล ศรีมงคล
นางสุภาวรรณ์ ดีล้ำ
ว่าง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองฮี
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานว่าง
นางสุวรรณ ศรีสรรงาม
                      ว่าง           
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบ่อ
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบ่อ
ครู

 
นางณัฐทิยานันท์ ภาระจ่า
  -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสาย
 
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสาย