องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวรุ่งตะวัน  ตาคำทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
094-4686465
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวดาวนภา  วงค์เสนา นางสาวราตรี  สุขประเสริฐ นางจิราภรณ์  บูรณธนิต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
085-5352416
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
081-6274851
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
081-0497274นางสาวลัดดาวัลย์  เพียรอดวงษ์

 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
064-7267452

 

นางสาวชนัญชิดา ไชยสงคราม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
081-6011958