องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวรุ่งตะวัน  ตาคำทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวดาวนภา  วงค์เสนา นางสาวราตรี  สุขประเสริฐ นางจิราภรณ์  บูรณธนิต
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางยุภารัตน์ เครือแวงมน
นางสาวลัดดาวัลย์  เพียรอดวงษ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวชนัญชิดา ไชยสงคราม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้