องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
สำนักปลัด


นางพิมทิพย์   คณะมะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

นายอุเทน เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนรินทร์รัชต์  ไชยบัวแดง
นางสาวเกศรินทร์  จิตตฤทธิ์
นางสาวอสมาภรณ์  ใจชื่น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นิติกรปฏิบัติการ


นางทัศนนันท์ เขียวคีรี
นางสาวนิลรัตน์  ไชยพิมพา นายกรานต์  สมหวัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายคมสันต์  พิมพ์ตะคลอง
นายคำสิงห์  รามมะมะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถเอนกประสงค์


 นางถนอมจิต โคตรสาร นายสาคร จันทะรัง
 -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานดับเพลิง นักการภารโรง

   
-ว่าง-
   
พนักงานดับเพลิง