องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางพิมทิพย์   คณะมะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา


นายอุเทน  เวียงคำ
นางสาวรุ่งตะวัน  ตาคำทรัพย์
นายรัชพล  พลศรพิมพ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่างนางวิภาภรณ์  แสงน้ำ
นางสาวสุตาภัทร  พลหาวงษ์
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
 
 
 
นายกอบเดช   มะโนรัตน์
 
 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร