องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางพิมทิพย์   คณะมะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา


นายอุเทน  เวียงคำ
นางสาวรุ่งตะวัน  ตาคำทรัพย์
นายรัชพล  พลศรพิมพ์
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่างนางวิภาภรณ์  แสงน้ำ
นางสาวสุตาภัทร  พลหาวงษ์
นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
 
 
 
นายกอบเดช   มะโนรัตน์
 
 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร