องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางพิมทิพย์   คณะมะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
082-1526139

-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา


นายอุเทน  เวียงคำ
นางสาวรุ่งตะวัน  ตาคำทรัพย์ -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
094-9402123
ผู้อำนวยการกองคลัง
094-4686465
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางวิภาภรณ์  แสงน้ำ
นางสาวสุตาภัทร  พลหาวงษ์
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
093-4989236
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
087-9501608
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 
 
 
 
นายกอบเดช   มะโนรัตน์
 
 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
091-8659461