องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายบุญธรรม  เสนาโนฤทธิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

 

นายเด่นชัย  ชาวสวน
นางพิมทิพย์ คณะมะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตานายไพศาล  พันทะทัน
นางราตรี  คำมุลตรี
นายอภิสิทธิ์  จันทร์หอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 3
นายบุญเพ็ง  โคตรวงษ์
นายเด่นชัย  ชาวสวน
นายสมาน  เพชรจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 6นายอำนาจ  จันทร์งาม นายอดิศักดิ์  สร้อยทอง นางลำไย  พรมงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 9นายวิบูลย์  พลอามาตย์
นายสาย  อินทร์โสภา นางสุวรรณา  ภารจ่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 12นายทองเลื่อน  หาจันทร์ นายบุญช่วย  บุราณรมย์ นายโสวัฒ  ไชยสงคราม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 15นายสุรชาติ  อนุสนธ์ นายนอม  เหลาชัย
นายทินกร  แสงวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 16
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 18

 
นายบุญธรรม  เสนาโนฤทธิ์
นายไพรรัตร  อุทาหรณ์
นายพิมพ์  ประทิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 19
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 20
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 21นายพิเชษฐ์  ปัสสำราญ นายอำพร  พรมงาม
นายสมพงษ์  แก้วประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 22
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 23
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 24


 
นายปิยะศักดิ์  สุนทร
นายเรืองศักดิ์  พิศจาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 25
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หมู่ที่ 26