องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายบวร พิมพ์แพน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 061-5493519
นายทองพูน   อามาตย์เสนา นายเรืองเดช   บุราณรมย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 094-9085552
โทร. 087-2167941
นายทองปาน  พรมงาม

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 089-9433986


นางพิมทิพย์   คณะมะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
โทร. 082-1526139