องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


รายงานผลการดำเนินโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินการ                         

จัดโครงการ อบต.สัญจร  ประจำปีงบประมาณ 2566  เริ่มดำเนินการโครงการ ในวันอังคาร ที่ 26 มกราคม  ถึง  วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 (ขยายเวลาถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 )  และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 624 คน (ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้)  คณะทำงาน ตามคำสั่งที่ 26/2566 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน ตามโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคณะผู้บริหาร ได้แจ้งถึงนโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา และพบปะประชาชนถามถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิด ประกอบกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ชี้แจงเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ งานแผนพัฒนาท้องถิ่น งาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนและ ผู้อำนวยการกองได้นำเรียนและประชาสัมพันธ์ตามแผนงานดังนี้

               - ฝ่ายบริหารแจ้งถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ ข่าวสารทางราชการ รับทราบปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของประชาชน

               - กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร

               - สำนักปลัด งานนิติการ รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน พ.ศ.2562 การประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันการทุจริต การประชาสัมพันธ์การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565                                                

               - สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาสัมพันธ์เรื่อง อัคคีภัย

               - สำนักปลัด งานวางแผนสถิติและวิชาการ รับทราบปัญหาและความต้องการ/การประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารราชการ ผ่านการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ข้อมูลโครงการพัฒนาที่เกิดจากปัญหา และความต้องการของประชาชน จำนวน 112 โครงการ (ตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้)

               - กองสวัสดิการสังคม ให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์ ด้าน (เบี้ยยังชีพ – ผู้สูงอายุ – ผู้พิการ – ผู้ป่วยเอดส์)

               - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (งาน ศพด. ) งานศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬา

               - กองช่าง ประชาสัมพันธ์งานโครงสร้างพื้นฐาน

               - กองส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์ โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

               - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะเปียก

 ซึ่งประชาชน ได้สะท้อนปัญหา ความต้องการ ประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 

-  เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะของการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการ

ประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

-  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ

สามารถรับรู้ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

- เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล

เมืองเตา และหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในงานต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของผู้บริหาร

และได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

2024-07-09
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-01
2024-04-04
2024-04-01
2024-03-26
2023-12-13