องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง กรอบ เครื่องมือ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561– 2565 )


ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทาง กรอบ เครื่องมือ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561– 2565 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่าง ( 1 ตุลาคม 2564 30 กันยายน 2565)   

วันที่   2   พฤศจิกายน   2565 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น 2

2023-03-08
2023-02-20
2023-01-24
2022-11-18
2022-11-09
2022-11-02
2022-11-02
2022-09-22
2022-09-16
2022-09-13