องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา


ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ในการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 )    ระหว่าง ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   

วันที่  9  พฤศจิกายน   2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ชั้น 2

2023-03-08
2023-02-20
2023-01-24
2022-11-18
2022-11-09
2022-11-02
2022-11-02
2022-09-22
2022-09-16
2022-09-13