องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดองของคนในชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2565


งานวางแผนสถิติละวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดองของคนในชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2565   ในวันที่  27  มิถุนายน  2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เสริมสร้างการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี การปกป้องสถาบันและเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ อันมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ให้ดำรงคงอยู่ มั่งคง วัฒนาสถาพรสืบไป  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความผูกพัน ที่ประชาชนในท้องถิ่นมีต่อองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2022-08-31
2022-08-29
2022-06-27
2022-04-27
2022-03-25
2022-03-04
2022-01-18
2021-12-08
2021-09-22
2021-09-09