องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 กรณี แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 26 มีน้ำประปาอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ โดย คณะกรรมการ ประกอบด้วย

-คณะผู้บริหาร

-ผู้ทรงคุณวุฒิ

-หัวหน้าหน่วยงานราชการ

-ประชาคมหมู่บ้าน

-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

-ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2023-11-14
2023-03-08
2023-02-20
2023-01-24
2022-11-18
2022-11-09
2022-11-02
2022-11-02
2022-09-22
2022-09-16