องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประชุมพบปะพนักงานครั้งแรก


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายบวร พิมพ์แพน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการประชุมพบปะพนักงานครั้งแรก หลังจากได้กล่าวคำแถลงนโยบายและได้กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต          ของผู้บริหาร ทั้งนี้ได้กำหนดประเด็นในการประชุมทั้งหมด 6 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(5)การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ(6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 

2023-03-08
2023-02-20
2023-01-24
2022-11-18
2022-11-09
2022-11-02
2022-11-02
2022-09-22
2022-09-16
2022-09-13