องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565)   แก้ไข เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับรายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล ประชุม ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 23  กันยายน  พ.ศ.2562  
2022-06-27
2022-04-27
2022-03-25
2022-03-04
2022-01-18
2021-09-22
2019-09-24
2019-08-05
2019-08-01
2019-06-13