องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา


      ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 5  สิงหาคม 2562 

เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม   ครั้งที่  1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565 ) ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่  1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2022-06-27
2022-04-27
2022-03-25
2022-03-04
2022-01-18
2021-09-22
2019-09-24
2019-08-05
2019-08-01
2019-06-13