องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

 
 
 


การประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จัดการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ช้ั้น 2 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีมติเห็นชอบผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นเอกฉันท์
2022-06-27
2022-04-27
2022-03-25
2022-03-04
2022-01-18
2021-09-22
2019-09-24
2019-08-05
2019-08-01
2019-06-13