องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างภูมิคุ้มโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนประจำปี 2563 จำนวน 1,155 ตัว และ กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวโดยสัตวแพทย์ มีจำนวนสัตว์ที่ได้รับการทำหมัน จำนวน 24 ตัว