องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการทิ้งสิ่งปฏิกูล ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและการทิ้งสิ่งปฏิกูลในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 80 คน สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา     ชั้น 2 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
บัดนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้