องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 


ประชุม ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปรึกษาหารือการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564


 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจัดประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กำนันตำบลเมืองเตา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนวทาง จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) กรณี เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง และ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี