วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองเตา ม.11 ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากโรงเพาะเห็ดถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี ม. 5 ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.15 เมตร และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ?0.40X1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองเตา ม.1 ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนายสิงห์ พันทะทัน ถึง นายเคน ดาราวรรณ พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยานาง ม. 2 ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากนายสุเทพ คำมูลตรี ถึงนายสำราญ สิงห์ชาดา พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ 5684 มหาสารคาม ครุภัณฑ์หมายเลข 001-59-0002 เข้าตรวจเช็คระบบปรับอากาศพร้อมซ่อมบำรุง จำนวน 4 รายการ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการจัดขบวนพาเหรด ๕ ขบวน ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที เครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่ง รับรองแขกในพิธีเปิด - ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองเตา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตูข้างหน้าสำนักงานอาคารหลังเก่า เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑๓,๔๐๐.-บาท/คัน จำนวน ๔ วัน พร้อมพนักงานขับรถ ตามกำหนดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑๓,๔๐๐.-บาท/คัน จำนวน ๔ วัน พร้อมพนักงานขับรถ ตามกำหนดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง