วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดินบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 20 พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 7 ท่อน รวม 21 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อและวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปรองพื้น พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง บ้านนายเสรี ทวินันท์ ถึงสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 5 เครื่อง ๆละ700.-บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2561 ปรากฏตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 259 ข้อ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 700.-บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 ปรากฏตาม(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 259 ข้อ 21) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 256 ข้อ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้พนักงาน จำนวน 6 ตัว ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 256 ข้อ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.โคกสาย ม. 4 ถึงบ้านทัพป่าจิก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ.เมืองเตา ม.1 มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. บ.เมืองเตา ม.1 มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 94 ตารางเมตร หนา 0.15 รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1536 ลว.19 มี.ค 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำยาเคมีกำจัดยุงลายในหมู่บ้านจำนวน 26 หมู่บ้าน จำนวน 50 ขวด เพื่อพ่นกำจัดยุงลายในหมู่บ้านต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง