วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7,10,15 และหมู่ที่ 19 จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง
9  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถแบคโฮฝังกลบและเกลี่ยขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบริเวณรอบบ่อทิ้งขยะโนนหนามแท่งจำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 9,000.- บาท ปรากฏตาม ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 179 ข้อ 17 หน่วยงานเจ้างของงบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านยานาง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 18 จากทางทิศใต้ถึงลำห้วยหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านยานาง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายโกวิท บุญประถัมภ์ ถึงคลองด้านทิศเหนือท้ายวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านเมืองเตา หมู่ที่ 14 จากหนองบึงแล้งถึงหนองบึงมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ จำนวน 70 คน เพื่อรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕,๖,๑๓,๒๑ และหมู่ที่ ๒๖ จำนวน ๖ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเครื่องสูบน้ำ จากลำพลับพลามาแหล่งกักเก็บน้ำดิบหนองดอนป่าตาล เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคในชุมชนบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 6,26 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด งบกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,650.-บาท เป็นเงิน 7,300.-บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ หน่วยงานเจ้าของงประมาณกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง