วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแบบแขวน ห้องกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยการล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาแอร์ ชุดสตาร์ท แบคเนติก และซ่อมแซม ฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองส่วเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง