วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักตัวตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19) ระหว่างวันที่ 14-28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างฯ จำนวน ๒๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน ๑ ตัว กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน ๑ ตัว กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน ๖ ตัว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื ่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและเทิดทูนสถาบันของชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง