วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด ๆ ละ 25 บาท ประกอบด้วย กาแฟ/โอวัลติล น้ำดื่มและขนม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี ม.๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกางกี่ ม.๑๐(กันเงินงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒(เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ (เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดขบวนแห่บั้งไฟ จำนวน 2 ขบวนๆ ละ 70,000 บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 28 ? 30 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างสำหรับผู้ร่วมงาน จำนวน 2 วัน จำนวน 350 คนๆ ละ 25 บาท ในวันที่ 28 ?29 พฤษภาคม 2565 ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0009 เนื่องจากเปิดเครื่องแล้วไม่มีผลข้อมูลแสดงออกทางจอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง