วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมชุดและวัสดุอุปกรณ์สำหรับเข้าประกวด/แข่งขันกิจกรรมประเภทต่างๆ ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลเมืองเตา โดยการปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการสำเนาเอกสารพร้อมเย็บเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๑๐๐ เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดขบวนพาเหรด ๕ ขบวนๆละ ๒,๐๐๐ บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์เด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่,เครื่องเสียงพร้อมประดับตกแต่งตามโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์เด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน สังกัด สพฐ . ๔ แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ -มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง