วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกิจกรรมประกวดควายไทยสวยงามและมหกรรมสินค้าชุมชนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกิจกรรมประกวดควายไทยสวยงามและมหกรรมสินค้าชุมชนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกิจกรรมประกวดควายไทยสวยงามและมหกรรมสินค้าชุมชนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกิจกรรมประกวดควายไทยสวยงามและมหกรรมสินค้าชุมชนตำบลเมืองเตา ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ PAC น้ำ (Poly Alumininm Chloride-Liquide) (บรรจุ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม/ถัง) ๓,๐๐๐ กก.ๆ ละ ๑๕.-บาท เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาค่าอาหารผู้ร่วมงาน จำนวน ๕๒๐ คน ๆ ละ ๕๐.- บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียงพิธีเปิด ปิด และค่าเตรียมสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรด ๔ ขบวนๆ ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อชุดนักกีฬา จำนวน ๑๗๒ คน ๆ ละ ๑๗๕.-บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง