วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล หรือโรคระบาด พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ (เงินกัน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๘๔ มหาสารคาม เข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้เข้าร่วมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีตำบลเมืองเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง