วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมานำรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กธ ๔๒๑๒ มหาสารคาม เข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมบำรุง (จำนวน ๑๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน ๘๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง