วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 224 ข้อ 55 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 225 ข้อ 61 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 225 ข้อ 56 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเติมปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในสำนักงาน ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๒ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ หน้า ๒๒๕ ข้อ ๖๐ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อทรายอะเบทให้หมู่บ้าน จำนวน 26 หมู่บ้าน ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 144 ข้อ 9 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ จำนวน 70 คน เพื่อรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 120 ขวด เพื่อพ่นกำจัดยุงลายในหมู่บ้านต่าง ๆ ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 146 ข้อ 19 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มสำหรับเด็ก 2 มื้อ จำนวน 239 คน จำนวน 2 วัน ตามโครงการเข้าค่ายวิชาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองเตาพิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อของขวัญ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ปรากฏตาม (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 203 ข้อ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง