วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างจำนวน 2 มื้อ จำนวน 950 คนๆละ 50.-บาท เป็นเงิน 47,500.-บาท (-สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกวินัยจราจร และการดับเพลิง จำนวน 4 รายการ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร. (อบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและลดอุบัติเหตุทางรถยนต์) หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ตามกำหนดการโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน อปพร. ในวันที่ 2 เมษายน 2562 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ (หมึกแท้) จำนวน 4 กล่อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในกองช่าง หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน 4 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวนเด็ก 642 คน ช่วงปิดเทอมเดือนเมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 จำนวน 29 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน จำนวน 1 วัน พร้อมพนักงานขับรถ ตามกำหนดการโครงการส่งเสริมการปลูกผัก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อศีกษาดูงาน ณ สวนผักปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
ค่าออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
25  มี.ค. 2562
จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโนนยูง หมู่ที่ 3,บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7,บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 23,บ้านแสนสุข หมู่ที่ 24 และบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 25 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อศึกษาต่อในระดับอนุบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มเด็กและผู้ปกครอง 1 มื้อ จำนวน 146 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อศึกษาต่อในระดับอนุบาล ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง