วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ สายจากสวนนายบุญหลั่น ไชยสงครามถึงนางนางเกี้ยว รามมะมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายพันธ์ พรเสนา หมู่ที่๑๒ ถึงที่เขตแดนบ้านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเริมพัฒนาการและสานสัมพันธ์ลูกน้อยกับครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่วเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อลูกมะกรูดเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง