วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (เวรยาม) จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 รายนายอำไพ คุณคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนสวนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565ถึง 30 กันยายน 2566 รายนายสว่าง พรมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (เวรยาม) จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 รายนายอำไพ คุณคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน เพื่อปฏิบัติงานราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 และจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมดูแล และบริการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ,ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต, ระบบอีเมล์สำหรับผู้ใช้ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูล ปี พ.ศ.2566 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า (กXลXส) 118x40x88 ซม. จำนวน 8 ตู้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ขนาดไม่น้อยกว่า (กXลXส) 188x40x55 ซม. จำนวน 1 ตู้ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง