วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมานำรถพยาลฉุกเฉิน ประจำหน่วยกู้ชีพ เข้าตรวจเช็คระยะ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมส่วนที่บกพร่อง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พร้อมจัดเก็บ เพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปรำจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(ทำเนียบพนักงานส่วนตำบลเมืองเตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาและซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (งานบันทึกข้อมูล) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗) รายนางปุณณดา ไชยสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การแปรรูปสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง