วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่งาน,เวที เครื่องเสียงประดับตกแต่งไฟสวยงามพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดขบวนแห่ ๒ ขบวนๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหามหรสพ (หมอลำ) ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่งาน,เวที เครื่องเสียงประดับตกแต่งไฟสวยงามพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนของเหลวพร้อมซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๑ ๙๐๒๒ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางประจำสำนักงาน เลขทะเบียน กฉ ๕๖๘๔ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)