วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. .ธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อส.ท. .ธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตรจากนายคำพันธ์ ผดาวรรณ์ ถึง บ้านนายทองสุข ทวินันท์ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยูง ม.๓ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 356.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต 0.401.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน จากบ้านนายบุญกอง เพียแก้ว ถึงบ้านนายสมาน นากลาง(เงินกันงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านเมืองทอง ม.๑๘วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ้านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๕ ท่อน บ่อพัก ค.ศ.ล. ขนาดภายใน ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ (กันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 X 1.00 เมตร จำนวน 74 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดภายใน 0.80 X 0.80 เมตร จำนวน 7 บ่อ และฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (เงินกันงบประ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อโครงการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร (ซื้อโซฟา แบบหนัง PV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง