องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
คู่มือปฏิบัติงาน

สำนักปลัด
 

นางพิมทิพย์   คณะมะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

นายอุเทน เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเอก  แก้วจรัญ
นางสาวเกศรินทร์  จิตตฤทธิ์
นางสาวอสมาภรณ์  ใจชื่น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ

นางทัศนนันท์ เขียวคีรี
นายธนารัตน์  หนองหาร  
นายณัฐพงษ์  แก้วประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายคมสันต์  พิมพ์ตะคลอง นางสายใจ กิ่งเมืองเก่า
นายคำสิงห์  รามมะมะ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พนักงานขับรถเอนกประสงค์ นางถนอมจิต โคตรสาร นายสาคร จันทะรัง
 นายบุญสวัสดิ์  โดดเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานดับเพลิง นักการภารโรง

   
-ว่าง-
   
พนักงานดับเพลิง