องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม : www.muangtao.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามแผนการปราบปรามการทุจริตประจำปี
รายงานการประชุม แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตาม/สนับสนุน/พัฒนาแผน/ประชาคม
ติดตามและประเมินผลแผนประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปราบปรามการทุจริตฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

          การคมนาคมของตำบลเมืองเตา  มีการคมนาคมประเภททางบกโดยมีเส้นทางที่สำคัญ 3 สาย คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 (พยัคฆภูมิพิสัย เกษตรวิสัย) ตัดผ่านด้านตะวันตกแนวเหนือ-ตะวันตกถนน รพช. หมายเลข 11011  (บ้านโนนจาน-บ้านเมืองเตา) ตัดผ่านตอนกลางของตำบลแนวเหนือ-ใต้  ถนนลูกรังสายบ้านเมืองเตา บ้านทัพป่าจิก  ตัดผ่านตอนเหนือด้านตะวันตกของตำบลแนวเหนือ-ตะวันตก

 การโทรคมนาคม

          -     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1  แห่ง

-    โทรศัพท์สาธารณะ     4   แห่ง

-          หอกระจายข่าว  26 แห่ง

การไฟฟ้า  การประปา

ตำบลเมืองเตา มีไฟฟ้าเข้าถึงบริการภายในตำบลโดยวัดจากจำนวนหลังคาเรือนทั้งตำบล พบว่ามีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 99.13  อีกประมาณ 0.87  เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนการประปาทุกหมู่บ้านในตำบลเมืองเตา จะมีน้ำประปาใช้ทุกหลังคาเรือน

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-     ลำห้วย             3     สาย

-     บึง และอื่น ๆ   16      แห่ง 

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-   บ่อน้ำตื้น       50        แห่ง

-   บ่อโยก          25        แห่ง

-   ฝาย               3         แห่ง